Career

  คุณสมบัติ

 • 1. เพศชาย/หญิง
 • 2. อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • 3. สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี-โท สาขาการจัดการอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • 4. มีประสบการณ์ด้านการวางแผนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 10 ปี
 • 5. มีทักษะในการประสานงานทั้งภายใน และนอกองค์กร
 • 6. สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
 • 7. มีทัศนคติการทำงานที่ดี มีความเป็นมืออาชีพ และมีภาวะความเป็นผู้นำ
 • 8. มีบุคลิกภาพที่ดี มีทักษะในการสื่อสาร การวางแผนการจัดการองค์กร และแก้ไขเฉพาะหน้าได้ดี

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • 1. บริหารการวางแผนและควบคุมการผลิต ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
 • 2. วางแผนตรวจสอบ ติดตาม กระบวนการผลิตให้ทันตามความต้องการของลูกค้า
 • 3. บริหารและควบคุมการวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบ ให้สอดคล้องกับการผลิต
 • 4. ควบคุม Inventory ในบริษัทให้อยู่ไม่เกินระดับที่บริษัทกำหนดไว้
 • 5. วิเคราะห์และป้องกันปัญหาต่อการบริหารไลน์ผลิตให้เกิดความเหมาะสม

  สวัสดิการ

 • ประกันสังคม, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพและทันตกรรม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ค่าครองชีพ, ค่าวิชาชีพ (เฉพาะตำแหน่ง), ค่าโทรศัพท์ (เฉพาะตำแหน่ง), ทุนการศึกษาบุตร, งานเลี้ยงปีใหม่/กีฬาสี, การฝึกอบรม/พัฒนาศักยภาพในการทำงาน, รถรับส่งพนักงาน และอื่นๆ ตามกฎหมายแรงงาน

ข้อมูลติดต่อ

คุณพัณณิตา ทะรุณรัมย์
บริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด 1017/3 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 ประเทศไทย
โทร. 0273816256,0273807056 ต่อ 241 แฟกซ์. 027380922
อีเมล humanresource@thermedez.com

  คุณสมบัติ

 • 1. เพศหญิง
 • 2. อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • 3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • 4. มีทักษะด้านการเจรจาและติดต่อสื่อสาร
 • 5. มีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ
 • 6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
 • 7. มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อมา ไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • 8. หากมีความรู้และเคยผ่านงานด้านการจัดซื้ออุปกรณ์วิศวกรรม/อุปกรณ์เครื่องทำความเย็น จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • 1. ติดต่อประสานงานกับผู้ขายสินค้า และเปรียบเทียบราคาเพื่อสั่งซื้อ
 • 2. จัดทำใบสั่งซื้อสินค้า และประสานงานกับผู้ขายในการติดตามการส่งสินค้าให้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด
 • 3. จัดทำรายงานการจัดซื้อสินค้า
 • 4. ประเมินผู้ขายให้เป็นไปตามระบบคุณภาพของบริษัท
 • 5. รักษาและปรับปรุงรายชื่อสินค้า ที่ได้รับการรับรองให้เป็นปัจจุบัน

  สวัสดิการ

 • ประกันสังคม, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพและทันตกรรม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ค่าครองชีพ, ค่าวิชาชีพ (เฉพาะตำแหน่ง), ค่าโทรศัพท์ (เฉพาะตำแหน่ง), ทุนการศึกษาบุตร, งานเลี้ยงปีใหม่/กีฬาสี, การฝึกอบรม/พัฒนาศักยภาพในการทำงาน, รถรับส่งพนักงาน และอื่นๆ ตามกฎหมายแรงงาน

ข้อมูลติดต่อ

คุณพัณณิตา ทะรุณรัมย์
บริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด 1017/3 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 ประเทศไทย
โทร. 0273816256,0273807056 ต่อ 241 แฟกซ์. 027380922
อีเมล humanresource@thermedez.com

  คุณสมบัติ

 • 1. เพศชาย/หญิง
 • 2. อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • 3. สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • 4. มีบุคลิกภาพที่ดี รักงานบริการ ( Service Mind )
 • 5. มีมนุษยสัมพันธ์ และมีทักษะในการสื่อสารที่ดี
 • 6. สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • 7. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • 8. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
 • 9. มีประสบการณ์ในตำแหน่ง ไม่น้อยกว่า 1 ปี

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • 1. จัดทำเอกสารเสนอราคาตามที่ได้รับมอบหมาย
 • 2. สรุปรายงานการสั่งซื้ออย่างเป็นระบบ
 • 3. รับออเดอร์จากลูกค้า และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • 4. รับฟังปัญหาจากลูกค้าและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าต่อไป
 • 5. จัดทำรายงานสรุปและจัดระบบงานเอกสารให้ถูกต้อง

  สวัสดิการ

 • ประกันสังคม, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพและทันตกรรม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ค่าครองชีพ, ค่าวิชาชีพ (เฉพาะตำแหน่ง), ค่าโทรศัพท์ (เฉพาะตำแหน่ง), ทุนการศึกษาบุตร, งานเลี้ยงปีใหม่/กีฬาสี, การฝึกอบรม/พัฒนาศักยภาพในการทำงาน, รถรับส่งพนักงาน และอื่นๆ ตามกฎหมายแรงงาน

ข้อมูลติดต่อ

คุณพัณณิตา ทะรุณรัมย์
บริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด 1017/3 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 ประเทศไทย
โทร. 0273816256,0273807056 ต่อ 241 แฟกซ์. 027380922
อีเมล humanresource@thermedez.com

  คุณสมบัติ

 • 1. เพศชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • 2. อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • 3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • 4. มีประสบการณ์ในสายงาน อย่างน้อย 1 ปี
 • 5. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน MS Office ได้ดี
 • 6. มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน และมีความละเอียดรอบคอบ
 • 7. หากมีประสบการณ์ด้านงานควบคุมคุณภาพ ประจำโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • 1. ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพอุปกรณ์หรือวัตถุดิบก่อนนำเข้าจัดเก็บ
 • 2. อนุมัติและตัดสินใจเบื้องต้น เพื่อนำวัตถุดิบสู่การเตรียมการผลิต
 • 3. จัดทำเอกสารวิธีปฏิบัติงานเพื่อเป็นมาตรฐานและแนวทางในการปฏิบัติงาน
 • 4. ตรวจสอบและบันทึกข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ รวมถึงยืนยันความถูกต้อง และนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์กระบวนการผลิตและคุณภาพสินค้า
 • 5. สรุปรายงานต่างๆ ของเสียประจำวัน และประจำเดือน

  สวัสดิการ

 • ประกันสังคม, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพและทันตกรรม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ค่าครองชีพ, ค่าวิชาชีพ (เฉพาะตำแหน่ง), ค่าโทรศัพท์ (เฉพาะตำแหน่ง), ทุนการศึกษาบุตร, งานเลี้ยงปีใหม่/กีฬาสี, การฝึกอบรม/พัฒนาศักยภาพในการทำงาน, รถรับส่งพนักงาน และอื่นๆ ตามกฎหมายแรงงาน

ข้อมูลติดต่อ

คุณพัณณิตา ทะรุณรัมย์
บริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด 1017/3 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 ประเทศไทย
โทร. 0273816256,0273807056 ต่อ 241 แฟกซ์. 027380922
อีเมล humanresource@thermedez.com

  คุณสมบัติ

 • 1. เพศหญิง
 • 2. อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • 3. สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • 4. มีความละเอียดรอบคอบและจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ
 • 5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
 • 6. มีประสบการณ์ด้านการเบิกจ่ายเงินสดย่อย
 • 7. มีประสบการณ์ในตำแหน่ง ไม่น้อยกว่า 1 ปี

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • 1. บริหารการเบิกจ่ายเงินสดย่อย
 • 2. จัดทำรายงานสรุปและจัดระบบงานเอกสารให้ถูกต้อง
 • 3. รับวางบิลและจัดส่งเอกสารเพื่อทำรายงานการจ่าย
 • 4. จัดเก็บข้อมูลสำหรับจัดทำต้นทุนโรงงาน

  สวัสดิการ

 • ประกันสังคม, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพและทันตกรรม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ค่าครองชีพ, ค่าวิชาชีพ (เฉพาะตำแหน่ง), ค่าโทรศัพท์ (เฉพาะตำแหน่ง), ทุนการศึกษาบุตร, งานเลี้ยงปีใหม่/กีฬาสี, การฝึกอบรม/พัฒนาศักยภาพในการทำงาน, รถรับส่งพนักงาน และอื่นๆ ตามกฎหมายแรงงาน

ข้อมูลติดต่อ

คุณพัณณิตา ทะรุณรัมย์
บริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด 1017/3 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 ประเทศไทย
โทร. 0273816256,0273807056 ต่อ 241 แฟกซ์. 027380922
อีเมล humanresource@thermedez.com

  คุณสมบัติ

 • 1. เพศชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • 2. อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • 3. สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือเทียบเท่า – ปริญญาตรี
 • 4. สามารถทำงานล่วงเวลาได้ในบางครั้ง
 • 5. มีความเข้าใจการทำงานในคลังสินค้า
 • 6. มีความอดทน รอบคอบ
 • 7. มีทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
 • 8. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
 • 9. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • 10.หากสามารถขับรถโฟล์คลิฟท์ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • 1. จ่ายสินค้าตามรายการ packing list
 • 2. บริหารจัดการอุปกรณ์ชิ้นงานให้เป็นประเภท และหมวดหมู่
 • 3. ตรวจสอบความถูกต้องของอุปกรณ์และทรัพย์สิน เป็นประจำทุกวัน
 • 4. รักษาความสะอาดในสถานที่ทำงาน/คลังสินค้า
 • 5. จัดทำ Stock Card และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  สวัสดิการ

 • ประกันสังคม, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพและทันตกรรม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ค่าครองชีพ, ค่าวิชาชีพ (เฉพาะตำแหน่ง), ค่าโทรศัพท์ (เฉพาะตำแหน่ง), ทุนการศึกษาบุตร, งานเลี้ยงปีใหม่/กีฬาสี, การฝึกอบรม/พัฒนาศักยภาพในการทำงาน, รถรับส่งพนักงาน และอื่นๆ ตามกฎหมายแรงงาน

ข้อมูลติดต่อ

คุณพัณณิตา ทะรุณรัมย์
บริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด 1017/3 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 ประเทศไทย
โทร. 0273816256,0273807056 ต่อ 241 แฟกซ์. 027380922
อีเมล humanresource@thermedez.com

  คุณสมบัติ

 • 1. เพศหญิง
 • 2. อายุ 20 -30 ปี
 • 3. สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • 4. ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ระดับพื้นฐาน
 • 5. มีทักษะในการติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก
 • 6. มีทักษะในการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ
 • 7. หากมีประสบการณ์ด้านงานธุรกา จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • 1. จัดทำสรุปรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องประจำวันและประจำเดือน
 • 2. ติดต่อประสานงานภายในหรือผู้ทีเกี่ยวข้อง
 • 3. จัดทำและเก็บเอกสารให้เป็นระบบ

  สวัสดิการ

 • ประกันสังคม, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพและทันตกรรม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ค่าครองชีพ, ค่าวิชาชีพ (เฉพาะตำแหน่ง), ค่าโทรศัพท์ (เฉพาะตำแหน่ง), ทุนการศึกษาบุตร, งานเลี้ยงปีใหม่/กีฬาสี, การฝึกอบรม/พัฒนาศักยภาพในการทำงาน, รถรับส่งพนักงาน และอื่นๆ ตามกฎหมายแรงงาน

ข้อมูลติดต่อ

คุณพัณณิตา ทะรุณรัมย์
บริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด 1017/3 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 ประเทศไทย
โทร. 0273816256,0273807056 ต่อ 241 แฟกซ์. 027380922
อีเมล humanresource@thermedez.com

  คุณสมบัติ

 • 1. เพศชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • 2. อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • 3. สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.- ปริญญาตรี สาขาเครื่องทำความเย็น, สาขาไฟฟ้า หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • 4. สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • 5. มีความทุ่มเท เสียสละอย่างเต็มที่เรื่องเวลาของงาน
 • 6. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 • 7. มีทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
 • 8. สามารถแก้ไขเฉพาะหน้าได้ดี
 • 9. หากมีความรู้และประสบการณ์ในด้านงานเครื่องทำความเย็น หรือเครื่องปรับอากาศ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 10. หากสามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • 1. ประกอบ ซ่อม และติดตั้งตู้แช่ทำความเย็น ตามไซต์งานที่ได้รับมอบหมาย
 • 2. ให้คำปรึกษาและคำแนะนำเบื้องต้น เกี่ยวกับการใช้ตู้แช่ทำความเย็น ให้ลูกค้าเข้าใจและเกิดความประทับใจในการให้บริการ
 • 3. รับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างาน และมาประสานงานกับหน่วยงานภายในเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา
 • 4. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่หน้าไซต์งานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อติดต่อเข้าซ่อม และติดตั้งตู้แช่ทำความเย็น

  สวัสดิการ

 • ประกันสังคม, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพและทันตกรรม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ค่าครองชีพ, ค่าวิชาชีพ (เฉพาะตำแหน่ง), ค่าโทรศัพท์ (เฉพาะตำแหน่ง), ทุนการศึกษาบุตร, งานเลี้ยงปีใหม่/กีฬาสี, การฝึกอบรม/พัฒนาศักยภาพในการทำงาน, รถรับส่งพนักงาน และอื่นๆ ตามกฎหมายแรงงาน

ข้อมูลติดต่อ

คุณพัณณิตา ทะรุณรัมย์
บริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด 1017/3 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 ประเทศไทย
โทร. 0273816256,0273807056 ต่อ 241 แฟกซ์. 027380922
อีเมล humanresource@thermedez.com

  คุณสมบัติ

 • 1. เพศชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • 2. อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • 3. สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช - ปวส สาขาช่างไฟฟ้า สาขาช่างยนต์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • 4. มีความรู้ความเข้าใจในงานซ่อมบำรุงอาคาร ระบบเครื่องทำความเย็น/ปรับอากาศ และอื่นๆ
 • 5. มีความอดทนและความรับผิดชอบสูง
 • 6. หากมีประสบการณ์ด้านช่างซ่อมบำรุงประจำโรงงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • 1. ซ่อมและบำรุงรักษา Facility เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น
 • 2. ซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรใช้ในการผลิต
 • 3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  สวัสดิการ

 • ประกันสังคม, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพและทันตกรรม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ค่าครองชีพ, ค่าวิชาชีพ (เฉพาะตำแหน่ง), ค่าโทรศัพท์ (เฉพาะตำแหน่ง), ทุนการศึกษาบุตร, งานเลี้ยงปีใหม่/กีฬาสี, การฝึกอบรม/พัฒนาศักยภาพในการทำงาน, รถรับส่งพนักงาน และอื่นๆ ตามกฎหมายแรงงาน

ข้อมูลติดต่อ

คุณพัณณิตา ทะรุณรัมย์
บริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด 1017/3 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 ประเทศไทย
โทร. 0273816256,0273807056 ต่อ 241 แฟกซ์. 027380922
อีเมล humanresource@thermedez.com

  คุณสมบัติ

 • 1. เพศชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • 2. อายุ 22-35 ปี
 • 3. สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 หรือเทียบเท่า - ปวส. สาขาช่างเชื่อม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • 4. มีประสบการณ์ด้านการเชื่อมหรือปฏิบัติงานในฝ่ายผลิต ไม่น้อยกว่า 1 ปี

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • 1. ปฏิบัติงานเชื่อมชิ้นงานหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
 • 2. ปฏิบัติงานในส่วนงานเชื่อม/ฝ่ายผลิต
 • 3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  สวัสดิการ

 • ประกันสังคม, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพและทันตกรรม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ค่าครองชีพ, ค่าวิชาชีพ (เฉพาะตำแหน่ง), ค่าโทรศัพท์ (เฉพาะตำแหน่ง), ทุนการศึกษาบุตร, งานเลี้ยงปีใหม่/กีฬาสี, การฝึกอบรม/พัฒนาศักยภาพในการทำงาน, รถรับส่งพนักงาน และอื่นๆ ตามกฎหมายแรงงาน

ข้อมูลติดต่อ

คุณพัณณิตา ทะรุณรัมย์
บริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด 1017/3 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 ประเทศไทย
โทร. 0273816256,0273807056 ต่อ 241 แฟกซ์. 027380922
อีเมล humanresource@thermedez.com

  คุณสมบัติ

 • 1. เพศชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • 2. อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • 3. สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 ขึ้นไป
 • 4. มีใบขับขี่ประเภทที่ 2
 • 5. รู้เส้นทางในกรุงเทพพอสมควร
 • 6. ไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • 7. หากมีประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • 1. ขับรถรับส่งพนักงาน
 • 2. งานธุรการรับส่งเอกสาร
 • 3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  สวัสดิการ

 • ประกันสังคม, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพและทันตกรรม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ค่าครองชีพ, ค่าวิชาชีพ (เฉพาะตำแหน่ง), ค่าโทรศัพท์ (เฉพาะตำแหน่ง), ทุนการศึกษาบุตร, งานเลี้ยงปีใหม่/กีฬาสี, การฝึกอบรม/พัฒนาศักยภาพในการทำงาน, รถรับส่งพนักงาน และอื่นๆ ตามกฎหมายแรงงาน

ข้อมูลติดต่อ

คุณพัณณิตา ทะรุณรัมย์
บริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด 1017/3 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 ประเทศไทย
โทร. 0273816256,0273807056 ต่อ 241 แฟกซ์. 027380922
อีเมล humanresource@thermedez.com