เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2558 คุณต่อศักดิ์ ชอบพานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด เป็นประธานในการเปิด
หลักสูตรการอบรม เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถ และพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานให้กับบุคลากรภายในองค์กร เพื่อนำไปใช้พัฒนากระบวนการและผลิตภัณฑ์ขององค์กรให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น

โดยโครงการนี้ ได้รับความร่วมมือจาก วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก ในการใช้สถานที่ฝึกอบรมตลอดระยะเวลาของหลักสูตร ทั้งนี้ ได้เรียนเชิญ ผ๔้ช่วยศาตราจารย์ ดร. ธวัชชัย นาคพิพัฒน์ มาเป็นเกียรติในการถ่ายทอดความรู้และแนวทางในการพัฒนาทักษะและฝีมือแรงงาน ทางผู้บริหารคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้และประสบการณ์มาใช้พัฒนาองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด