บริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด ได้รับประกาศณียบัตร ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อเป็นเครื่องหมายในการยืนยันว่า บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการเชิงรุก ในการควบคุมดูแลด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมการทำงานของพนักงานในครอบครัวเทอร์มีเดซ เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นความสำคัญของพนักงาน และต้องการเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานทุกๆ คน