หนึ่งในกิจกรรม CSR ประจำปีของทางบริษํท เทอร์มีเดซ จำกัด โดยจัดทัพนำครอบครัวเทอร์มีเดซไปทำกิจกรรมสร้างสรรค์ “ร่วมใจปลูกป่าชายเลน” ที่ ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2560