ประกาศ TMD008/2561 เรื่อง นโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน และสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

โดยบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของพนักงาน และสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงมีความมุ่งมั่นที่จะนำระบบมาตรฐาน ISO 45001 และ ISO 14001 ทางด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน และสิ่งแวดล้อม มาประยุกต์ใช้